جمع آوري کمک هاي مردمي جهت سيل زدگان

دبستان پيام همگام با ساير گروه هاي خودجوش به جمع آوري و ارسال کمک هاي مردمي جهت سيل زدگان کشور اقدام نموده است.

گزارش تصویری