افطاري پايه ششم

افطاري پايه ششم در روز دوشنبه 1398/02/23 با برنامه متنوع در ددبستان پيام برگزار گرديد.