اختتامیه پایگاه تابستانی 98

اختتامیه پایگاه تابستانی و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان در پایگاه تابستانی 98