معاینات عمومی پایه اول

معاینات عمومی دانش آموزان پایه اول توسط خانم دکتر سیداصفهانی

معاینات عمومی دانش آموزان پایه اول توسط خانم دکتر سیداصفهانی در روز یکشنبه 97/7/22 برگزار گردید.

گزارش تصویری