معاینات دندانپزشکی

معاینات دندانپزشکی دانش آموزان پایه های پنجم و ششم

معاینات دندانپزشکی دانش آموزان پایه های پنجم و ششم در روز دوشنبه مورخ 97/7/23 توسط آقای دکتر محبّی مقدم انجام گردید.

گزارش تصویری