معرّفی دبستان پیام

مجتمع آموزشی پیام واقع در منطقه یک تهران؛ شامل دوره ی  پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی  می باشدکه فعَالیّت خود را از سال 1369 در عرصه آموزش و پرورش آغاز نموده است.

ساعت کار دبستان پیام  :

پایه  اول شنبه تا چهارشنبه : 7:25 الی 14:15

پایه دوم تا ششم شنبه تا چهارشنبه : ساعت 7:25 الی 15:05

پایه اول تا ششم  پنج شنبه ها  : ساعت 7:25 الی 11:35